Phát triển lược đồ chữ ký số trên bài toán logarit rời rạc

Bài báo đề xuất phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó giải của bài toán logarit rời rạc. Từ dạng lược đồ tổng quát được xây dựng, một số lược đồ chữ ký đã được đề xuất cho các ứng dụng trong thực tế.