Phương pháp orbital phân từ (MO)

Tính thuận từ cuả O2
Lý thuyết orbital phân tử – liên kết cộng hóa trị được tạo thành từ sự tổ hợp tuyến tính các AO tạo thành các MO.
LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP MO
Bài toán ion H2+
Quan niệm của phương pháp MO
Các luận điểm cơ sở của phương pháp MO
c. Áp dụng phương pháp MO cho các phân tử bậc hai