Quá Trình Trích Ly Trong Công Nghệ Chế Biến Thực Phẩm

Trong công nghệ chế biến thực phẩm có các quá trình công nghệ như quá trình vật lý , hoá lý, hoá học, hoá sinh và sinh học. Trong đó có các quá trình hoá lý gồm những quá trình sau: quá trình cô dặc, chưng cất, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh.