Quản lý điểm trường CĐCN Dệt may – Thời trang Hà Nội

Trong các trường học ngày nay khi càng phát triển về quy mô thì
càng đòi hỏi một hệ thống cải tiến.số lượng học sinh ngày càng tăng.
Việc quản lý học tập của một sinh viên tại trường bằng phương pháp
thủ công thì dẫn đến nhiều bất cập. Nên việc tự động hoá quản lý là
một yêu cầu bức thiết không ngừng nâng cao chất lượng của trường.