QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Những dự án về CNTT có hồ sơ theo dõi kém hiệu quả cho việc đạt được mục đích về giá cả.
Chi phí trung bình vượt quá dự toán ban đầu theo nghiên cứu từ năm 1995 của CHAOS là 189%; đã được cải thiện 145% trong nghiên cứu năm 2001.
Ở Mỹ các dự án CNTT bị huỷ làm tốn trên 81 tỉ đô la năm 1995.