Quản trị nhân sự - Chương 6

Chương trình hội nhập vào môi trường làm việc: giới thiệu nhân viên mới về tổ chức, về đơn vị công tác, về chính công việc mà họ sẽ đảm nhận. NV hội nhập vào khung cảnh làm việc mới. Chương trình tái hội nhập vào môi trường làm việc: NV đang làm việc được trang bị các kiến thức , kỹ năng nhằm chuẩn bị cho họ hội nhập vào môi trường mới, thay đổi trong tương lai
Làm cho nhân viên mới dễ thích ứng với tổ chức Cung cấp thông tin liên quan đến công việc và kỳ vọng Giảm bớt sai xót và tiết kiệm thời gian Tạo một ấn tượng thuận lợi