Suy nghĩ về dân chủ và công bằng theo mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XI

Dân chủ là một khái niệm mang tính lịch sử, có quan hệ mật thiết với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Dân chủ là thước đo của sự phát triển và tiến bộ xã hội. Bài viết trình bày khái niệm và các loại dân chủ từ đó cho thấy mục tiêu dân chủ và công bằng trong xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng được bổ sung và làm sáng tỏ hơn cả về lý luận và thực tiễn.