Tác động của dân trí về tài chính đến hành vi tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tác động của dân trí về tài chính và các yếu tố khác đến hành vi tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam. Kết quả hồi quy Binary Logistic từ khảo sát 639 cá nhân từ nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam cho thấy dân trí về tài chính, chuyên ngành học tài chính ngân hàng, giới tính, tình trạng hôn nhân và các yếu tố thái độ cùng các yếu tố hành vi xã hội liên quan khác có tác động tích cực (có ý nghĩa thống kê) đến hành vi tiết kiệm cá nhân.