Tập bài giảng môn học : Kinh tế lượng

Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến
việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống
kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp
nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê.