THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phần này giới thiệu với bạn đọc mô hình hồi quy bội
k biến bằng ngôn ngữ ma trận.Với ngôn ngữ ma trận
kết hợp với kỹ thuật tính toán cho phép chúng ta giải
quyết các vấn đề của phân tích hồi quy một cách nhanh
chóng .chính xác.