Thiết kế hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ cho trạm phát điện tàu biển

Bài viết đề xuất xây dựng hệ thống phân chia công suất tác dụng ứng dụng logic mờ, nhằm khắc phục nhược điểm của hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống, cải thiện chất lượng cho trạm phát điện tàu biển.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)