Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 - ISO/TS 22002-2:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm hỗ trợ việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong cung cấp thực phẩm. Mời các bạn tham khảo.