Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6045:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6045:1995 trình bày nội dung về dầu vừng thực phẩm (dầu mè). Tiêu chuẩn này áp dụng cho dầu vừng thực phẩm (dầu mè) nhưng không áp dụng cho dầu hạt vừng (hạt mè) mà cần phải chế biến tiếp để biến nó thành loại dầu thực phẩm.