Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn dùng để cung cấp cho người tiêu dùng hoặc để dùng cho mục đích sử dụng trực tiếp và áp dụng cho các vấn đề liên quan đến việc giới thiệu chúng.