Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002 giới thiệu đến các bạn nội dung về ghi nhãn phụ gia thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm để bán, kể cả để bán lẻ hay để bán dưới các hình thức khác như bán cho nhà sản xuất thực phẩm dùng trong chế biến hoặc sử dụng trực tiếp.