Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty CP Kinh Đô và công ty CP Bibica

Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị:mối quan
tâm hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ
của DN đánh giá năng lực thực hiện và xác định các lĩnh
vực cần thiết phải được can thiệp. Đối với các cổ đông: sử dụng chúng để theo dõi tình hình
vốn đầu tư của mình đang được quản lý như thế nào. Đối với các chủ ngân hàng, những người cho vay: mối
quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ
của doanh nghiệp