Tiểu luận: Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

Tiểu luận với đề tài "Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại" có kết cấu gồm 3 phần: phần 1 những vấn đề lý luận của quy luật, từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại, phần 2 vận dụng vào quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam, phần 3 kết luận.