Tiểu luận Quy trình công nghệ may áo Ghile nam

Nội dung tiểu luận khái quát về quy trình công nghệ may áo Ghile. Tiểu luận gồm có 5 phần, nội dung trình bày về hình dáng áo Ghile, các bước chuẩn bị chi tiết, quy trình may áo, nguyên nhân sai hỏng áo, biện pháp khắc phục lỗi. Với những hình ảnh hướng dẫn chi tiết, cụ thể sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu bài hiệu quả hơn.