Tiểu luận: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống sản xuất đường mía từ lâu đời. Cùng với sự phát triển của ngành đường trên thế giới, nghề làm đường thủ công ở nước ta cũng phát triển mạnh. Trong thời kỳ Pháp thuộc, ngành đường nước ta phát triển một cách chậm chạp, sản xuất thủ công là chủ yếu.