TOÁN CAO CẤP A1 : Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Trong bài học này sẽ giới thiệu về khái niệm về giới hạn của hàm số một biến và các kỹ thuật cơ bản để tính giới hạn. Đầu tiên tạ tìm hiểu định nghĩa về giới hạn.