Tổng hợp và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các hạt nano bạc

Bài viết tập trung vào tổng hợp các hạt nano bạc hình cầu (AgNPs) bằng phương pháp hóa khử: Sử dụng tri-natri citrat (TSC) khử bạc nitrat (AgNO3) và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các mẫu chế tạo được. TSC hoạt động như một chất khử và chất ổn định.