Tổng quan điện công nghiệp

Nội dung môn học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hệ
thống điện, về an toàn điện trong dân dụng và công nghiệp, những
kiến thức về khí cụ điện hạ áp, tìm hiểu các mạch điện công nghiệp,
kiến thức về chiếu sáng và kỹ thuật tính toán và lắp đặt điện.