Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị A. Sản xuất của cải vật chất B. Phân phối của cải vật chất C. Phân phối và sản xuất của cải vật chất D. Cả 3 ý trên Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì A. DN là 1 tổ chức kinh tế B. DN là 1 tổ chức chính trị C. DN là 1 tổ chức xã hội D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội Câu 3: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn A. Do Nhà nước B. Do đoàn thể C. Do tư nhân D. Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân