TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Hệ thống truyền động điện (TĐĐ): biến đổi điện năng thành cơ năng hoặc ngược lại
Các hệ thống TĐĐ tiêu thụ khoảng 50% lượng điện năng được sản xuất
Khoảng 20-25% các hệ thống TĐĐ có yêu cầu điều chỉnh tốc độ. Tỉ lệ này đang gia tăng cùng với sự phát triển của điện tử công suất (ĐTCS)
Các hệ thống TĐĐ có điều chỉnh tốc độ giúp nâng cao chất lượng và năng suất của máy sản xuất, góp phần tiết kiệm điện năng