Từ điển chuyên ngành Anh-Việt, Việt-Anh

Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công nghệ May và Thời trang, giúp các em dễ tiếp cận hơn với các tài liệu chuyên ngành từ nước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau biên soạn quyển từ điển mini chuyên ngành cho ba ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang. Cuốn sách đưa ra 4 nội dung cơ bản thuộc 4 lĩnh vực sau: Phần 1 - Dinh dưỡng (Anh Việt), Phần 2 - Dinh dưỡng (Việt Anh), Phần 3 - Trang điểm (Anh Việt), Phần 4 - Trang điểm (Việt Anh), Phần 5 - Mỹ thuật (Anh Việt), Phần 6 - Mỹ thuật (Việt Anh), Phần 7 - Công nghệ may & thời trang (Anh Việt), Phần 8 - Công nghệ may & thời trang (Việt Anh).