Ứng dụng công nghệ máy tính

LỊCH SỬ LƯU TRỮ THÔNG TIN TỪ
Ổ CỨNG MÁY TÍNH (HDD)
Nguyên lý hoạt động
Đầu đọc/ghi từ (Write/Read head) và triển vọng
Môi trường ghi từ (Magnetic recording media) và triển vọng
BỘ NHỚ TỪ MRAM (Magnetic Ramdom Access Memories):
Nguyên lý hoạt động
Các loại MRAM
Triển vọng