Ứng dụng đồng hóa số liệu radar dự báo mưa lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này đánh giá khả năng mô phỏng 15 ngày mưa lớn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 của mô hình WRF khi đồng hóa số liệu radar Nhà Bè. Trước đó, ảnh hưởng của quá trình đồng hóa đến trường ban đầu đã được phân tích thông qua khảo sát ba chế độ chạy đồng hóa khác nhau, bao gồm: COLD START, WARM START và CYCLING.Đồng hóa số liệu, mô hình WRF, 3DVar, Radar Nhà Bè