Ứng dụng dòng xung trong công nghệ mạ đồng tạo hình điện hóa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mạ đồng bằng dòng xung vuông có đảo chiều trên 02 loại dung dịch mạ: Dung dịch axít có thành phần CuSO4.5H2O 280 g/L, H2SO4 70 g/L và dung dịch floborát có thành phần Cu(BF4)2 230 g/L, H3BO3 15 g/L, HBF4 10 g/L.