Ứng dụng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở nano vàng biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-isopropylacrylamit)

Bài viết này mô tả quy trình tổng hợp và đặc trưng vật liệu lai trên cơ sở nano vàng được biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-Isopropylacrylamit) (pNIPAM) ứng dụng trong phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS). Nano vàng với tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt có hoạt tính SERS rất mạnh.