Ứng dụng thuật toán lập trình bậc hai tuần tự trong tối ưu hóa mô phỏng chuyển động tàu

Bài viết giới thiệu quy trình lập trình dựa trên ứng dụng phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu để tối ưu hóa các thành phần chuyển động của tàu từ số liệu thực nghiệm của các phép thử tàu điển hình: phép thử quay vòng (Turning Circle), phép thử dích dắc (Zigzag).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)