User and Group

Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa.
HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ
Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa
Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa