Vai trò của Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải

Như chúng ta đã biết, từ xưa con người đã biết tới Công nghệ sinh học. Ví dụ
như lên men để tạo ra rượu. Tuy lúc đó con người chưa biết hiện tượng đó là gì họ
chỉ làm theo bản năng hay “cha truyền con nối”. Nhưng điều đó cũng đã hình thành
và thôi thúc họ tìm tòi học hỏi. Công nghệ sinh học bắt đầu từ sự nghiên cứu các vật
nuôi và cây trồng, phức tạp và đẹp đẽ ngay từ những nét nhỏ nhất của chúng. Từ khi
giống cây trồng đầu tiên được phát triển thông qua lai tạo do Thomas Fairchild vào
năm 1719, cho đến khi Mendel tìm ra định luật di truyền vào năm 1866, xây dựng
nền tảng di truyền học. Có thể coi Mendel là người đặt nền móng cho những nghiên
cứu quá trình phát triển tiến hóa của sinh giới ở mức độ vi mô.