VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Đánh giá: Điểm thứ nhất: 10% kiểm tra trên lớp Điểm thứ hai: 20% kiểm tra trắc nghiệm (tập trung giữa kỳ 45’) Điểm thứ ba: 70% kiểm tra trắc nghiệm (70%) + tự luận (30%) (tập trung cuối kỳ 45’ + 20’)

Tài liệu tham khảo
[1] Giáo trình vật lý A2, Hoàng Cầm, Đại Học Tôn Đức Thắng (và bài tập) [2] Vật lý đại cương - tập 2, 3, Lương Duyên Bình và những người khác, NXB Giáo Dục [3] Cơ sở vật lý - tập 4, 5, 6, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, NXB Giáo Dục [4]Bài tập vật lý đại cương - tập 1, 3, Lương Duyên Bình, NXB Giáo Dục [5]Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý - tập 3, 4, David Halliday, NXB Giáo Dục