Windows Controls

-Control là một thành phần cơ bản trên form
-Có các thành phần
-Thuộc tính
-Phương thức
-Sự kiện
-Tất cả các control chứa trong namespace:System.Windows.Forms
Một số thuộc tính của control
-Text: mô tả text xuất hiện trên control
-Focus: phương thức chuyển focus vào control
-TabIndex: thứ tự của control nhận focus
-Mặc định được VS.NET thiết lập
-Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control
-Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide Anchor:Neo giữ control ở vị trí xác định
-Cho phép control di chuyển theo vị trí
-Size: xác nhận kích thước của control