Xác định điều kiện tối ưu keo tụ phẩm nhuộm BASIC RED 46 trong nước thải bằng PAC theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Trong bài viết này, PAC đã được sử dụng để loại bỏ phẩm nhuộm Basic Red 46, một loại phẩn nhuộm cation, khỏi nước thải dệt nhuộm. Ảnh hưởng của hàm lượng PAC, pH và thời gian xử lý tới hiệu suất xử lý COD, hiệu suất xử lý màu đã được khảo sát.