XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

Định nghĩa cổ điển về xác suất
Định nghĩa 1: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và có tất cả n kết cục như vậy. Kí hiệu m là số các kết cục thuận lợi cho biến cố A. Định nghĩa 2:Giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng
khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền. Kí hiệu D là miền biểu diễn các kết cục thuận lợi cho biến cố A.