Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

Phép thử và biến cố
+ Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một
nhóm các điều kiện và có thể lặp lại nhiều lần. + Trong kết quả của phép thử , đặc trưng của
định tính là biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, (A, B, C,…), ),
đặc trưng của định lượng là biến ngẫu nhiên
(X, Y,..). (X, Y,..).