Xây dựng đặc tính âm thanh của hệ động lực diesel máy phát điện 110 kW tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết xây dựng đặc tính âm thanh từ tổ hợp D-G 110 kW đặt tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải - Trường ĐHHH Việt Nam. Tín hiệu độ ồn đo tại vòng quay trục 1200 và 1500 vòng/phút, khi các xy lanh làm việc bình thường (Normal) và khi xy lanh số 6 không cháy (Misfire) và lưu trữ trong miền thời gian, được đọc và xử lý trong miền tần số với trọng số A, qua bộ xử lý 1/1- và 1/3- Octave.