Xây dựng hàm số đường cong mẫu cho bể than Quảng Ninh từ các số liệu quan trắc thực địa

Bài báo xử lý các kết quả quan trắc thực địa, xác định các thông số dịch chuyển và biến dạng, xây dựng các hàm số đường cong mẫu S(z), S’(z), S”(z), F(z), F’(z) cho các mỏ Mông Dương, Mạo Khê.