Xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel - vỏ tàu - chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt

Bài viết trình bày phương pháp xây dựng đặc tính tổng hợp quan hệ giữa công suất máy chính - vòng quay động cơ (chân vịt) và tốc độ tàu trong các điều kiện (chế độ) khai thác thực tế của tàu trên cơ sở giải quyết các bài toán thủy động lực học liên quan đến đặc tính vỏ tàu và chân vịt trong điều kiện khai thác đặc biệt.