• Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Điạ chỉ vật lý là điạ chỉ MAC được ghi vào trong card giao diện mạng. Nó được dùng cho các điạ chỉ mạng LAN, không phải là điạ chỉ liên mạng. Điạ chỉ IP xác định một máy tính trên một liên mạng IP. Tên miền cung cấp tên dễ nhớ cho một máy tính trong liên mạng IP. Khi người dùng sử dụng tên miền, chúng sẽ được...

   34 p cntp 12/11/2012 119 1

 • XSLT processing with Java

  XSLT processing with Java

  More resilient to changes in the details of the XML documents than low-level DOM and SAX. Memory intensive and suffers a performance penalty Difficult to implement complicated business rules Have to learn a new language Can’t change the value of variables (requires recurs...

   37 p cntp 19/07/2012 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số