• Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Tổng hợp và trình bày dữ liệu nhằm trình bày về khái niệm thống kê, chức năng thống kê trong đó có thống kê mô tả và thống kê suy luận, các phương pháp thống kê bao gồm thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng...

   33 p cntp 29/08/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung chính của chương 2 Tổng hợp và trình bày dữ liệu nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về khái niệm phân tổ thống kê, nguyên tắc phân tổ thống kê, phân tổ theo tiêu thức thuộc tính đó là có ít biểu hiện và có nhiều biểu hiện, trình bày dữ liệu bằng bảng.

   21 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 Các số đo hiện tượng nhằm trình bày về khái niệm số tuyệt đối, số tuyệt đối liên hoàn, số tuyệt đối định gốc, khái niệm số tương đối, số tương đối động thái, tốc độ phát triển, tốc độ tăng, số tương đối kế hoạch...

   24 p cntp 29/08/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 Phương pháp chỉ số nhằm trình bày về các loại chỉ số đó là: chỉ số chất lượng: giá cả, năng suất lao động, chỉ số số lượng: lượng hàng tiêu thụ, số lượng lao động, chỉ số cá thể: nghiên cứu sự biến động từng đơn vị..., chỉ số tổng hợp: nghiên cứu sự biến động của nhiều đơn vị.

   22 p cntp 29/08/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 Ước lượng khoảng nằm trình bày khái niệm ước lượng khoảng, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng ước lượng 2 trung bình.

   17 p cntp 29/08/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung chính trong chương 5 Một số phân phối tổng thể nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về phân phối chuẩn, một số công thức hàm xác suất, hàm tích phân Laplace, một số công thức xác suất và một số hàm phân phối khác.

   13 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Lam

  Trong chương 7 Kiểm định tham số nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về các nội dung như sau: khái niệm kiểm định tham số, các loại giả thuyết trong thống kê, các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết và kiểm định trung bình.

   20 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Lam

  Mục tiêu trình bày của chương 8 Kiểm định phi tham số nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về kiểm định phân phối chuẩn, dựa vào đồ thị tần suất, kiểm định Jarque-Bera, kiểm định Willcoxon... Cùng tìm hiểu bài giảng để tìm hiểu sâu hơn về kiểm định phi tham số.

   17 p cntp 29/08/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 10 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 10 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung của chương 10 Tương quan, hồi qui tuyến tính nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về tương quan tuyến tính, hệ số tương quan mẫu, hồi quy tuyến tính đơn giản, đường hồi qui thực nghiệm, xây dựng mô hình hồi qui mẫu.

   30 p cntp 29/08/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 9 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 9 - Nguyễn Ngọc Lam

  Mục tiêu chính của chương 9 Phân tích phương sai nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về phân tích phương sai một chiều, phân tích phương sai 2 chiều. Bài giảng trình bày khoa học, súc tích hi vọng các bạn học viên tìm hiểu được nhiều kiến thức trong bài giảng này.

   22 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 Dãy số thời gian nhằm trình bày về khái niệm dãy số thời gian, dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự thay đổi của hiện tượng qua từng thời kỳ nhất định, dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời điểm nhất định.

   18 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Ebook 360 động từ bất quy tắc và câu bị động trực tiếp - Gián tiếp trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 360 động từ bất quy tắc và câu bị động trực tiếp - Gián tiếp trong tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách 360 động từ bất quy tắc và câu bị động trực tiếp - Gián tiếp trong tiếng Anh giải thích cặn kỹ cách dùng và quy luật người học cần nắm rõ theo nguyên tắc giảng giải từng bước với các ví dụ minh họa, đồng thời mang tính đa dạng, phong phú để tạo cho người học hứng thú với việc làm bài. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   172 p cntp 28/10/2016 58 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số