• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị...

   30 p cntp 30/04/2017 5 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Chi phí và phân loại chi phí nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định và phân biệt được các loại chi phí khác nhau dưới góc nhìn khác nhau.

   61 p cntp 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Sau khi học xong chương 3 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị sinh viên có thể giải thích được khái niệm số dư đảm phí & lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng & lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và...

   63 p cntp 30/04/2017 9 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Trong chương 4 Lập dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích vai trò của công việc lập dự toán ngân sách, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm đảm bảo sự thành công của dự toán ngân sách.

   40 p cntp 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau và giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ...

   90 p cntp 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 7 Định giá sản phẩm và định giá dịch vụ nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về vai trò của chi phí trong việc định giá bán sản phẩm, trình bày cách thức định giá bán sản phẩm và dịch vụ, trình bày cách định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt để đạt mục tiêu mong muốn và giải thích...

   46 p cntp 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu trong chương 7 Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nhận diện các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra các quyết định ngắn hạn và trình bày cách ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế.

   70 p cntp 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Trần Phi Long

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Trần Phi Long

  Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức sau: Các vấn đề cơ bản về doanh nghiệp; khái niệm tài chính doanh nghiệp; nội dung, vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp; các nguyên tắc trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

   26 p cntp 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Trần Phi Long

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Trần Phi Long

  Chương 2 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Tổng quan về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo ngân quỹ.

   70 p cntp 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Trần Phi Long

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Trần Phi Long

  Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung trình bày sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích Dupont.

   46 p cntp 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - GV. Trần Phi Long

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - GV. Trần Phi Long

  Chương 4 Quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp, trong chương này nội dung trình bày gồm 3 phần: Phần 1 Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp, phần 2 Phương thức huy động vốn bằng nợ, phần 3 Phương thức huy động vốn bằng vốn chủ sở hữu.

   32 p cntp 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Trần Phi Long

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Trần Phi Long

  Chương 5 Chi phí vốn của doanh nghiệp, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái niệm và ý nghĩa chi phí vốn, chi phí vốn của nợ vay, chi phí vốn của vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân, chi phí vốn cận biên.

   31 p cntp 30/04/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số