• Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong...

   14 p cntp 25/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ mua hàng hóa trong...

   12 p cntp 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp...

   13 p cntp 25/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ...

   6 p cntp 25/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế...

   13 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp...

   13 p cntp 25/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được doanh thu hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống...

   12 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên...

   44 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được bản chất vốn chủ sở hữu: khái niệm, phân loại vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm vững các quy định kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống...

   13 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm vững nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế...

   15 p cntp 25/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả...

   31 p cntp 25/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được tổng quan về báo cáo tài chính: khái niệm, phân loại, tác dụng của báo cáo tài chính doanh nghiệp; nắm vững phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; vận dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp độc...

   22 p cntp 25/09/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số