• Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.

   230 p cntp 27/10/2020 31 2

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn...

   176 p cntp 27/10/2020 27 0

 • Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán" trình bày tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; sổ kế toán và hình thức kế toán.

   85 p cntp 27/10/2020 19 0

 • Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức về những vấn đề chung về kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản kế toán và ghi sổ kép.

   84 p cntp 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính" thông tin đến các bạn những kiến thức về một số vấn đề chung về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

   24 p cntp 27/10/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư" tìm hiểu về kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

   26 p cntp 27/10/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" gồm 4 nội dung kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp.

   29 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Kế toán khoản phải thu – phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Kế toán khoản phải thu – phải trả

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Kế toán khoản phải thu – phải trả" trình bày kế toán các khoản phải thu, Kế toán các khoản phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   30 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền" cung cấp những kiến thức về kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển.

   17 p cntp 27/10/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   26 p cntp 27/10/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất" với các nội dung những vấn đề chung về chi phí, giá thành; kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên; phân bổ và tổng hợp chi phí; đánh giá sản phẩm dở dang; các phương pháp tính giá thành; kế toán thiệt hại trong sản...

   49 p cntp 27/10/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" với những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tài sản cố định; phân loại,tính giá tài sản cố định; kế toán tài sản cố định hữu hình; kế toán tài sản cố định vô hình; kế toán sửa chữa tài sản cố định; kế toán thuê tài sản.

   48 p cntp 27/10/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số