• Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p cntp 28/11/2022 8 1

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p cntp 28/11/2022 5 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán; Kế toán các khoản vay nợ; Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí phải trả; Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà...

   85 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính; Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm các khoản phải thu; Phân loại kế toán; Nguyên tắc kế toán; Kiểm soát nội bộ; Chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán chi phí tài chính; Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cntp 28/11/2022 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kế toán nguồn vốn kinh doanh; Kế toán phân phối lợi nhuận; Kế toán các loại quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước; Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán với mục tiêu nhằm mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; Nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt; Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi...

   21 p cntp 28/11/2022 6 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của các báo cáo tài chính; Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản; Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các...

   73 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận; Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ; Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế toán; Lập các báo cáo tài chính đơn giản; Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài...

   54 p cntp 28/11/2022 5 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài...

   48 p cntp 28/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số