• Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p cntp 29/11/2021 27 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cntp 29/11/2021 32 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Quan hệ lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   160 p cntp 29/11/2021 30 1

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền KTTT; Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền KTTT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p cntp 29/11/2021 24 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin (KTCT); Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chức năng...

   37 p cntp 29/11/2021 29 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p cntp 29/11/2021 31 0

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu thông tin đến các bạn một số bài viết: Cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, giá trị trường tồn và sức sống thời đại, những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,...

   691 p cntp 29/10/2021 69 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng-phương pháp-chức năng của kinh tế chính trị...

   257 p cntp 29/10/2021 66 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phần 2 Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học.

   17 p cntp 29/10/2021 31 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp các bạn tìm hiểu về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

   7 p cntp 29/10/2021 28 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tìm hiểu vấn đề công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   18 p cntp 29/10/2021 31 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

   12 p cntp 29/10/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số