• Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Thiết bị di động vs thiết bị cố định; Thị trường ứng dụng cho di động; Hệ điều hành Android; Lập trình trên android; Môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p cntp 28/05/2022 19 1

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác)

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác)

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác), cung cấp cho người học những kiến thức như: Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn; Giao diện phát triển của Android Studio; AndroidManifest.xml; Các bước phát triển ứng dụng android; Các thành phần của một ứng dụng android; Khái niệm activity (giao diện tương tác);...Mời các bạn cùng tham...

   76 p cntp 28/05/2022 13 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget, cung cấp cho người học những kiến thức như: ProgressBar & ProgressDialog; AutoComplete TextView; TimePicker/DatePicker; ListView; Spinner; WebView; Vài phương pháp xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p cntp 28/05/2022 11 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm view & view group; Làm việc với layout; Một số layout thông dụng; Tương tác với các điều khiển; Một số điều khiển đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cntp 28/05/2022 13 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về intent; Intent tường minh vs ngầm định; Các thành phần của intent; Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cntp 28/05/2022 11 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lưu trữ trong android; Shared Preferences; Làm quen với SQLite. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p cntp 28/05/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu giúp sinh viên tiếp cận được một số thuật toán cơ bản, sử dụng một số thuật toán phù hợp với bài toán, đánh giá được tính hiệu quả của thuật toán.

   6 p cntp 28/05/2022 14 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 Thuật toán đánh giá và tiếp cận, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Thuật toán; Độ phức tạp thuật toán; Tiếp cận giải quyết bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p cntp 28/05/2022 13 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 Kỹ thuật thiết kế thuật toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật tuần tự; Kỹ thuật tổ chức theo cấu trúc; Kỹ thuật đệ quy và lặp; Lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cntp 28/05/2022 14 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 Các thuật toán sắp xếp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán sắp xếp; Tiếp cận sắp xếp đơn giản; Tiếp cận sắp xếp độ phức tạp O(nlog(n)); Một số tiếp cận khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cntp 28/05/2022 14 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Java là gì?; Các loại chương trình java; Công cụ (IDE) soạn thảo code java; Hướng dẫn cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 28/05/2022 22 4

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 Các lệnh điều khiển trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc rẽ nhánh: if; if/else; Cấu trúc lựa chọn: switch; Cấu trúc lặp while; Cấu trúc lặp for. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p cntp 28/05/2022 15 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số