• Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Bài viết này ngoài việc nhận diện các sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình người Việt và một số tộc người thiểu số,còn đưa ra một số đặc trưng cơ bản trong sinh hoạt tín ngưỡng của gia đình người Việt và gia đình các tộc người thiểu số, qua đó rút ra các đặc điểm chung, riêng và mối dây liên hệ gắn bó tộc người.

   17 p cntp 25/02/2021 26 0

 • Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi, Đỗ Nguyên Sơn

  Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi, Đỗ Nguyên Sơn

  Giáo trình "Giải tích 3" do Tạ Lê Lợi và Đỗ Nguyên Sơn biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tích phân phụ thuộc hàm số, tích phân hàm số trên đa tạp, dạng vi phân, tích phân dạng vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p cntp 28/12/2020 59 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 7: Kiểm định giả thuyết thống kê" với các kiến thức lý thuyết kiểm định giả thuyết; kiểm định về trung bình tổng thể; kiểm định về phương sai tổng thể; kiểm định về tỷ lệ tổng thể.

   36 p cntp 26/12/2020 41 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" thông tin đến các bạn với các kiến thức lý thuyết ước lượng; ước lượng trung bình tổng thể; ước lượng phương sai tổng thể; ước lượng tỷ lệ tổng thể.

   36 p cntp 26/12/2020 39 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu" với các nội dung khái niệm cơ bản; tổng thể nghiên cứu; mẫu ngẫu nhiên; thống kê; quy luật phân phối xác suất liên hệ.

   47 p cntp 26/12/2020 35 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Biến ngẫu nhiên liên tục" tìm hiểu biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối khi–bình phương; biến ngẫu nhiên phân phối student.

   30 p cntp 26/12/2020 35 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Biến ngẫu nhiên rời rạc" để nắm chi tiết các nội dung khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên; bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; các tham số đặc trưng: kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối không – một; biến ngẫu...

   46 p cntp 26/12/2020 38 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Các định lý xác suất" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm định lý nhân xác suất; định lý cộng xác suất; định lý Bernoulli; công thức xác suất đầy đủ.

   24 p cntp 26/12/2020 34 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất" biên soạn với các kiến thức phép thử và biến cố; xác suất của biến cố; định nghĩa cổ điển về xác suất; định nghĩa thống kê về xác suất; nguyên lý xác suất nhỏ và xác suất lớn; mối quan hệ giữa các biến cố.

   37 p cntp 26/12/2020 58 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 6: Nguyên hàm và tích phân bất định" tìm hiểu nguyên hàm của hàm số; tích phân bất định; các công thức tích phân cơ bản; các phương pháp tính tích phân.

   32 p cntp 26/12/2020 39 1

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 5: Cực trị của hàm nhiều biến" tìm hiểu bài toán cực trị không có điều kiện (cực trị tự do); ứng dụng bài toán cực trị không có điều kiện trong phân tích kinh tế; bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc; ứng dụng bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc trong phân tích kinh tế.

   48 p cntp 26/12/2020 44 1

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Với mục tiêu giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ học tập, Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 4: Hàm số nhiều biến" với các nội dung kiến thức khái niệm hàm số n biến số; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số; đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số; ứng dụng của đạo hàm trong...

   32 p cntp 26/12/2020 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số