• My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies

  My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies

  Đây là một cuốn sách được Nancy Friday thu thập những ý nghĩ tưởng tượng của những người phụ nữ qua những lá thư tay, những cuốn băng ghi âm hay những cuộc phỏng vấn cá nhân. Sau khi tập hợp đầy đủ, tác giả đã quyết định cho xuất bản nhưng nhà biên tập đã từ chối, khi đs Friday đã "xếp xó" cuốn sách lên giá.

   359 p cntp 07/09/2012 145 5

 • Vật lý đại cương - Dao động điện từ

  Vật lý đại cương - Dao động điện từ

  Ch−¬ng 8 Dao ®éng ®iÖn tõ 1. Dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoμ: BiÕn ®æi tuÇn hoμn gi÷a c¸c ®¹i l−îng ®iÖn vμ tõ Imax + _ K1 K2 L W max e Dmax + 1q = 2 C 2 0 C W max m 1 2 = LI 0 2 M¹ch kh«ng cã ®iÖn trë We+Wm=const thuÇn, kh«ng bÞ mÊt m¸t n¨ng l−îng q dq dI + LI = 0 2 1q 1 2 C dt dt + LI = const 2 C 2 LÊy ®¹o hμm hai vÕ theo thêi gian 2 1 2 d I 2 ω0 = + ω0 I...

   8 p cntp 17/01/2012 98 1

 • HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN 1. Học thuyết của Lamac - Tiến hóa: là sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp (là dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa hữu cơ) - Cơ chế: Những biến đổ i do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế...

   4 p cntp 25/03/2014 66 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số