• BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 1

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 1

  KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Nguồn gốc TT Hồ Chí Minh Khái niệm hệ thống,Tư duy của Hồ Chí Minh cùng với những phẩm chất cá nhân đặc biệt Đối tượng nhiệm vụ Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhập môn TT Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Điều kiện Lịch sử xã hội ý nghĩa học tập...

   30 p cntp 17/01/2012 194 5

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo những câu hỏi ôn thi tư tưởng Hồ chí Minh.

   31 p cntp 17/01/2012 199 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện đời sống mới

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện đời sống mới

  Trong điều kiện của cách mạng khoa học và công nghệ, đạc điểm và trình độ lực lượng sản xuất thay đổi không ngừng, đòi hỏi quan hệ sản xuất luôn đổi mới phù hợp. vậy, đổi mới tư duy tất yếu phải đi trước một bước , đóng vai trò dẫn dắt tiến trình đổi mới đi theo đúng hướng.

   8 p cntp 17/01/2012 244 1

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

  Cơ sở và quá trình hình thành và phát triển?  giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với  Việt Nam và thế giới? I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan 1.1.  Bối  cảnh  lịch  sử  hình  thành  tư  tưởng  HCM a. Xã hội VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Toàn thể dân tộc Việt Nam Nông dân Việt Nam...

   39 p cntp 17/01/2012 150 1

 • Ôn thi lịch sử Đảng

  Ôn thi lịch sử Đảng

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

   94 p cntp 17/01/2012 233 5

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh: CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ

  Tư tưởng Hồ Chí Minh: CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ

  I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC1. Quan niệm về vai trò của đạo đức cách mạng:Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam , chúng ta phải đem hết tinh thần và lực lượng ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn...

   24 p cntp 17/01/2012 185 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh: CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

  Tư tưởng Hồ Chí Minh: CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

  I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường lối được giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến...

   10 p cntp 17/01/2012 247 4

 • BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 7

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 7

  VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Cục diện chính trị thế giới có sự thay đổi căn bản Sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu làm thay đổi cục diện thế giới. Chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào. Các quốc gia độc lập dang bị phân hoá mạnh mẽ về kinh...

   9 p cntp 17/01/2012 198 4

 • BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 6

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 6

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1.1. Hồ Chí Minh với nền đạo đức mới Việt Nam  Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng - Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, là lãnh tụ bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. - Phương pháp diễn...

   30 p cntp 17/01/2012 197 3

 • BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 5

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 5

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM; VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Vận dụng vào công cuộc đổi...

   30 p cntp 17/01/2012 249 5

 • BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 4

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 4

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Vận dụng...

   36 p cntp 17/01/2012 236 3

 • BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 3

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Giảng viên TS Lê Văn Thai ) Chương 3

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA CNXH 1.1. Con đường hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam a. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Sự tất yếu từ CNTB (CNXH) CNCS Vạch ra những luận điểm cơ bản về...

   22 p cntp 17/01/2012 242 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số