• Năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Nhìn từ góc độ năng suất lao động

  Năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Nhìn từ góc độ năng suất lao động

  Bài viết hướng đến 2 mục tiêu: (1) Mô tả và đánh giá thực trạng NSLĐ của các doanh nghiệp Việt Nam - phân theo ngành kinh tế, từ đó (2) khuyến nghị một số giải pháp để nâng cao NSLĐ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

   6 p cntp 28/11/2019 138 1

 • Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

  Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

  Mục tiêu bài viết nhằm tổng quan các ứng dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán liên quan đến dịch vụ đảm bảo và tính tuân thủ (phát hiện gian lận, tình hình tài chính) và kế toán điều tra. Qua đó, giúp hiểu hơn về vai trò của khai phá dữ liệu và rộng hơn là dữ liệu...

   8 p cntp 28/11/2019 277 1

 • Nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh tại một số công ty cổ phần niêm yết của Việt Nam

  Nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh tại một số công ty cổ phần niêm yết của Việt Nam

  Bài viết này sẽ nghiên cứu tác động hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu sẽ sử dụng phần mềm EVIEWS 6.0 để xác định hệ số hồi quy, trên cơ sở đó xây dựng các phương trình nhân tố tác động đến cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác định mối quan hệ hai chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh...

   8 p cntp 30/04/2020 216 1

 • Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

  Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

  Bài viết tập trung làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp góp phần hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nhận thức và vận dụng kế toán quản trị chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   4 p cntp 31/08/2020 77 1

 • Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

  Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

  Bài viết "Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay" nhìn lại quá trình triển khai chính sách TDXK của Nhà nước ở Việt Nam từ khi được ban hành đến nay và đề xuất những vấn đề cần đổi mới để phù hợp với yêu cầu của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham...

   17 p cntp 25/07/2019 276 1

 • Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền địa phương

  Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các cấp chính quyền địa phương

  Các cấp chính quyền địa phương (CQĐP) có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính công và tài sản công rất lớn của quốc gia. Mặt khác, trong hệ thống các cơ quan nhà nước, hoạt động của các cấp CQĐP gắn liền với việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   6 p cntp 28/11/2019 83 1

 • Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn

  Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn

  Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế số 20 (IAS 20) – Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ, trợ cấp của Chính phủ là việc các cơ quan của Nhà nước dành cho doanh nghiệp một lợi ích kinh tế xác định theo một số điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể. Khoản trợ giúp của Chính phủ không bao gồm những lợi ích gián tiếp từ những biện pháp làm thay...

   6 p cntp 30/04/2020 144 1

 • Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ

  Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ

  Bài viết gợi ý các nhà quản trị nhóm công cụ nào của kế toán quản trị chiến lược sẽ phù hợp để quản lý cho bộ phận nào của vốn trí tuệ; chứng minh nhóm công cụ kế toán chiến lược được sử dụng để quản lý vốn con người; các nhóm công cụ quản trị chi phí chiến lược, kế toán chiến lược, kế toán đối thủ cạnh tranh, kế toán...

   6 p cntp 31/08/2020 80 1

 • Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Nội dung bài viết trình bày sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có một vị trí quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh...

   15 p cntp 25/07/2019 302 1

 • Nghiên cứu các thành phần của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam

  Nghiên cứu các thành phần của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu các thành phần của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCL) trong các doanh nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam. Nghiên cứu tài liệu nhằm đánh giá thực trạng và quá trình khảo sát về các thành phần của hệ thống kiểm soát chất lượng với các kiểm toán viên.

   6 p cntp 28/11/2019 169 1

 • Bàn về các giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương với công chức cấp xã

  Bàn về các giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương với công chức cấp xã

  Bài viết hướng đến 2 mục tiêu: (1) Mô tả và đánh giá thực trạng tồn tại trong chính sách tiền lương với công chức cấp xã, từ đó (2) khuyến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương với công chức cấp xã.

   5 p cntp 30/04/2020 82 1

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị

  Bài viết nghiên cứu mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị được xây dựng dựa trên các lý thuyết về ý định hành vi và lý thuyết về sự đổi mới trong các tổ chức. Vận dụng các lý thuyết về hành vi sẽ lý giải được nguyên nhân dẫn tới việc quyết định áp dụng hay không áp dụng kế toán quản trị của các nhà...

   7 p cntp 31/08/2020 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số